ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

G6PD (Αφυδρογονάση 6-Φωσφορικής Γλυκόζης)

G-6-PD

01020
2.13.4. ΑΙΜΟΛΥΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό Αίμα
2.5
UV Κινητική
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
8h/1w/0
U/grHb

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

7 - 20.5

GAD Ab (Glutamic Acid Decarboxylase Ab

Anti-GAD

03475
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
-10
ΤΕΤΑΡΤΗ
1d/1w/3m
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 5.0

GBM Ab (Glomerulal Basement Membrane Ab)

Anti-GBM

03664
2.05.2 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
IU/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

GH -> Βλέπε Αυξητική Ορμόνη (03306)